Angajări

26.01.2018

COLEGIUL TEHNIC „PETRU RAREȘ” BUCUREȘTI

ORGANIZEAZĂ

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011,

Colegiul Tehnic „Petru Rareș”, organizează concurs în vederea recrutării și selecției de personal pentru ocuparea postului  vacant de paznic.

 

 • Condițiile de participare la concurs:

Colegiul Tehnic „Petru Rareș”, cu sediul în București, Str. V.V.Stanciu nr. 6, scoate la concurs, în data de 02.03.2018, ora 09.00, la sediul unităţii postul de:
• Paznic
1. Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
d) are capacitate deplină de serviciu
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţile medicale abilitate
f) îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

 1. Condiţiile specifice:
  a) minim 10 clase
  b) să deţină atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi certificat de calificare profesională
  c) să aibă o vechime în activitatea de pază de minim 5 ani
 2. Etapele concursului:
  a) selecţia dosarelor de înscriere
  b) proba scrisă 02.03.2018 – ora 09.00, practica ora 12.00
  c) interviul ora 15.00
 3. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
  a) cerere de înscriere la concurs
  b) copia actului de identitate
  c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
  d) atestatul de paznic şi certificatul de absolvire a cursului de calificare profesională (sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, persoanele care deţin un certificat de competenţe profesionale, dobândit potrivit legii, şi care fac dovada că au avut calitatea de poliţist sau cadru militar ori au avut, pentru o perioadă de cel puţin un an, calitatea de soldat sau gradat voluntar).
  e) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverinţă în original care atestă vechimea în muncă
  f) caracterizare sau recomandare de la ultimul loc de muncă
  g) cazierul judiciar
  h) adeverinţa medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate
  i) curriculum vitae
  l) copie certificat de naştere
  Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea

 CERINȚE ALE POSTULUI:

FIŞA POSTULUI PENTRU PAZNIC

Numele şi prenumele angajatului :

Nivelul postului :

Funcţia şi gradul profesional care caracterizează postul :

Punctajul conform fişei de evaluare a postului :minim……..maxim………mediu…….

Punctaj total acordat angajatului, din îndeplinirea fiecărui criteriu din fişă:

Date personale: Născut în : ………………… studii…………………………………………………

RELAŢII:

 • IERARHICE : Director, Director adjunct,
 • FUNCŢIONALE : Administrator
 • DE COLABORARE: Cu personalul didactic din cadrul şcolii ,cu compartimentul secretariat ,cu serviciul contabilitate, cu patrulele de control ale poliţiei ,cu ceilalţi paznici existenţi în unitatea şcolară.

ATRIBUŢII-SARCINI-RESPONSABILITĂŢI

 • Să  legitimeze elevii la intrarea acestora în şcoală şi să nu permită părăsirea incintei şcolii de către elevi,în timpul programului şcolar,decât pe baza biletelor de voie semnate de diriginţi sau conducerea şcolii.
 • Să legitimeze orice persoană străină de unitatea şcolară care solicită accesul în şcoală şi să menţioneze în registrul de evidenţă datele referitoare la identitatea persoanelor respective.
 • Să respecte cu stricteţe atribuţiile personalului de pază menţionate în registrul de procese verbale de predare a schimbului.
 • Să verifice la fiecare schimb de tură punctele vulnerabile din incinta şcolii ,menţionate în opisul din registrul de procese verbale.
 • Să colaboreze cu organele de pază din cadrul poliţiei conform Legii nr.23 / 1996.
 • Să întreţină curăţenia în curtea şcolii până la intrarea principală şi în faţa şcolii pe lungimea faţadei ,până la şosea.
 • Cu acceptul personal îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate de conducerea şcolii ,dacă acestea nu contravin legislaţiei.

OBLIGAŢII

 • Să se pregătească continuu în domeniul legislaţiei postului.
 • Să respecte şi să aplice corect legislaţia în vigoare.
 • Să semnaleze orice neajuns în munca sa şi să ia măsuri pentru remedierea situaţiei semnalate.
 • Să aibă o comportare corespunzătoare în relaţiile de muncă  cu terţe persoane şi colegii de muncă.

IMPUNERI

 • Să  nu angajeze şcoala în relaţii cu terţe persoane dacă nu are împuternicirea şcolii.
 • Să consulte conducerea şcolii şi administratorul în probleme ce constituie atribuţiile sale .
 • Să nu ignore aplicarea legislaţiei în vigoare.
 • Să nu încalce normele de protecţia muncii.

 ALTE ATRIBUŢII:

            În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, la începutul fiecărui an școlar, precum şi  să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI, ISU şi SSM, în condiţiile legii

Răspunderea disciplinară

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunţător atrage după sine diminuarea calificativului şi/ sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.

CONDIȚII DE OCUPARE A POSTULUI:

 • Minim 10 clase
 • Atestat pază obligatoriu

BIBLIOGRAFIE :

 • LEGEA NR. 333/8.07.2003 (actualizată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Legea sănătătii si securităţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele de aplicare aprobateprin H.G. nr. 1425/2006
 • LEGEA NR. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • LEGEA 1/2011 – LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE;
 • REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 4925/08.09.2005;

      Data limită de depunere a dosarului cu actele solicitate este 23.02.2018, ora 14, la secretariatul școlii.

  Concursul va avea loc în data de 02.03.2018, ora 09.00 și va consta într-o probă scrisă, practică și un interviu.

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus,atrage respingerea participării la concurs a candidatului.
Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motivele prevăzute de art.56 lit.g), h) şi art. 61 lit. (a); (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003 –Codul Muncii, republicat;

Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale se va realiza in temeiul  Legii nr. 1/ianuarie 2011 Legea educatiei nationale, publicata in Monitorul Oficial  nr.  18 / 10.01.2011, Codului muncii (Legea nr.53/2003-cu modificarile si completarile ulterioare), H.G. nr.749/1998, Ordinul 3680 din 10.03.2011- privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale a personalului contractual, se încheie prezenta fişă individuala a postului de muncitor calificat  intretinere.

 1. cunoştinţe şi experienţă
 2. complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor
 3. contacte şi comunicare
 4. condiţii de muncă
 5. incompatibilităţi şi regimuri speciale

Pe baza criteriilor de evaluare stabilite în fisa de evaluare în conditiile mai sus mentionate, persoana care va realiza procedura de evaluare acordă note de la 1 la 5 care vor conţine maxim 2 zecimale, pentru fiecare criteriu prevăzut în fisa de evaluare a fiecărui angajat.

Nota finală a evaluării reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu. Calificativul final al evaluarii se stabileşte pe baza notei finale, dupa cum urmează :

 • între 1,00-2,00 = nesatisfăcător;
 • între 2,01-3,50 = satisfăcător;
 • între 3,51-4,50 = bine;
 • între 4,51-5,00 = foarte bine.

Concursul de ocuparea posturilor vacante au patru  etape succesive :

 • Selecţia dosarelor de înscriere
 • Proba scrisă
 • Proba practică
 • Interviul

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Tehnic „Petru Rareș”, telefon 0213304001.

DIRECTOR,                                                                                                 SECRETAR

PROF. NAHORNIAC ANDREI VIRGILIU                                       DUȚU ROXANA

______________________________________________________________

 

19.10.2017

ANUNȚ

Consiliul de administrație al Colegiului Tehnic „Petru Rareș”, în asociere cu Colegiul Național „Mihai Eminescu”, anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice / catedre:

13.09.2017

COLEGIUL TEHNIC „PETRU RAREȘ” BUCUREȘTI

ORGANIZEAZĂ

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011,

Colegiul Tehnic „Petru Rareș”, organizează concurs în vederea recrutării și selecției de personal pentru ocuparea postului  vacant de muncitor de întreținere (atribuții de fochist) și paznic.

 

 • Condițiile de participare la concurs muncitor de intreținere (atribuții de fochist):

 

 • Condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011.

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineste urmatoarele conditii:

a)are cetatenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;

b)cunoaste limba româna, scris si vorbit;

c)are vârsta minima reglementata de prevederile legale;

d)are capacitate deplina de exercitiu;

e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f)îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care ar face‐o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 1. Condiţii de studii și specifice prevăzute în fişa postului, aferente postului de muncitor întreţinere :

Condiţii minime de studii :

12 clase + bacalaureat.

 

Vechime în muncă: minimum 5 (  cinci) ani post similar,

 

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs până în data de 20 septembrie 2017 ,inclusiv,orele 13,00, la secretariatul şcolii .

Rezultatele  selecţiei dosarelor de înscriere la concurs se vor afişa la data 03.septembrie 2017, ora 16 00., la sediul Colegiul Tehnic „Petru Rareș”, București.

Data, ora şi locul organizării probei scrise şi probei practice: 04.10.2017 conform anunț Monitor oficial partea a 3-ia din 12.03.2017, la sediul Colegiul Tehnic „Petru Rareș”.

Interviul 04.10.2017, dupa anuntarea probei scrise si practice.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

 

Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 6 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, respectiv:

a)Cererea de înscriere la concurs adresată directorului şcolii ;

b)Copie act  identitate ;

c)Actele care atestă pregătirea şi experienţa profesională, nivelul studiilor, efectuarea unor specializări  și copiile documentelor  care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ;

d)Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

e)Copia carnetului de muncă şi adeverinţă din programul REVISAL care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor,dupăcaz;

f)Cazier judiciar;

g)Curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate până în prezent;

Copiile de pe actele mai sus prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

NOTĂ:

În cazul în care , ulterior publicării anunţului , postul se blochează printr-un act normativ , concursul se suspendă .

 Bibliografia de concurs este următoarea:

 1. Legea sănătătii si securităţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele de aplicare aprobateprin H.G. nr. 1425/2006
 2. Legea ISU nr.307/2006 , Capitolul II, Sectiunea 1 si Sectiunea 6.
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice-Cap. 2 Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar-Titlul IV-Personalul unităţii de învăţământ.
 5. Ordinul 163/2007-privind aprobarea Normelor de apărare impotriva incendiilor.
 6. Cărţi de specialitate în domeniul : tâmplărie , mecanică, instalaţii electrice , termice , sanitare .

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI

Muncitor calificat pentru întreţinerea imobilelor si materialului didactic –

Descrierea postului

 1. Compartimentul administrativ-deservire
 2. Denumirea postului: muncitor calificat  întreţinere
 3. Norma de activitate: 40 ore/săptămână

Cerinţele postului

 1. Studii: 12 clase + bacalaureat

Relaţii cu alte posturi:

 1. ierarhice de subordonare: – directorilor şcolii şi administratorului
 2. de colaborare: personalul didactic , didactic auxiliar,elevii de serviciu, profesorul de serviciu, responsabilii de

Obiectivele specifice postului:

 1. Execută lucrări de întreţinere (văruieli, vopsitorie, reparaţiicurentemobilier ,instalaţie sanitară etc.) în timpul vacanţelor şcolare sau ori de câte ori este nevoie.
 2. Ajută la încărcarea şi descărcarea mărfurilor necesare reparaţiilor, întreţinerii şi a altor produse de curatenie.
 3. Respectă cu stricteţe normele de S.S.M. si P.S.I.
 4. Participă alături de ceilalţi angajaţi la întreţinerea spaţiilor verzi, degajarea aleilor de zăpadă şi gheaţă
 • Condițiile de participare la concurs paznic:

Colegiul Tehnic „Petru Rareș”, cu sediul în București, Str. V.V.Stanciu nr. 6, scoate la concurs, în data de 04.10.2017, ora 09.00, la sediul unităţii postul de:
• Paznic
1. Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
d) are capacitate deplină de serviciu
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţile medicale abilitate
f) îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

 1. Condiţiile specifice:
  a) minim 10 clase
  b) să deţină atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi certificat de calificare profesională
  c) să aibă o vechime în activitatea de pază de minim 5 ani
 2. Etapele concursului:
  a) selecţia dosarelor de înscriere
  b) proba scrisă 04.10.2017 – ora 09.00, practica ora 12.00
  c) interviul ora 15.00
 3. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
  a) cerere de înscriere la concurs
  b) copia actului de identitate
  c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
  d) atestatul de paznic şi certificatul de absolvire a cursului de calificare profesională (sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, persoanele care deţin un certificat de competenţe profesionale, dobândit potrivit legii, şi care fac dovada că au avut calitatea de poliţist sau cadru militar ori au avut, pentru o perioadă de cel puţin un an, calitatea de soldat sau gradat voluntar).
  e) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverinţă în original care atestă
  vechimea în muncă
  f) caracterizare sau recomandare de la ultimul loc de muncă
  g) cazierul judiciar
  h) adeverinţa medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate
  i) curriculum vitae
  l) copie certificat de naştere
  Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea

 CERINȚE ALE POSTULUI:

FIŞA POSTULUI PENTRU PAZNIC

Numele şi prenumele angajatului :

Nivelul postului :

Funcţia şi gradul profesional care caracterizează postul :

Punctajul conform fişei de evaluare a postului :minim……..maxim………mediu…….

Punctaj total acordat angajatului, din îndeplinirea fiecărui criteriu din fişă:

Date personale: Născut în : ………………… studii…………………………………………………

RELAŢII:

 • IERARHICE : Director, Director adjunct,
 • FUNCŢIONALE : Administrator
 • DE COLABORARE: Cu personalul didactic din cadrul şcolii ,cu compartimentul secretariat ,cu serviciul contabilitate, cu patrulele de control ale poliţiei ,cu ceilalţi paznici existenţi în uitatea şcolară.

ATRIBUŢII-SARCINI-RESPONSABILITĂŢI

 • Să  legitimeze elevii la intrarea acestora în şcoală şi să nu permită părăsirea incintei şcolii de către elevi,în timpul programului şcolar,decât pe baza biletelor de voie semnate de diriginţi sau conducerea şcolii.
 • Să legitimeze orice persoană străină de unitatea şcolară care solicită accesul în şcoală şi să menţioneze în registrul de evidenţă datele referitoare la identitatea persoanelor respective.
 • Să respecte cu stricteţe atribuţiile personalului de pază menţionate în registrul de procese verbale de predare a schimbului.
 • Să verifice la fiecare schimb de tură puctele vulnerabile din incinta şcolii ,menţionate în opisul din registrul de procese verbale.
 • Să colaboreze cu organele de pază din cadrul poliţiei conform Legii nr.23 / 1996.
 • Să întreţină curăţenia în curtea şcolii până la intrarea principală şi în faţa şcolii pe lungimea faţadei ,pănă la şosea.
 • Cu acceptul personal îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate de conducerea şcolii ,dacă acestea nu contravin legislaţiei.

OBLIGAŢII

 • Să se pregătească continuu în domeniul legislaţiei postului.
 • Să respecte şi să aplice corect legislaţia în vigoare.
 • Să semnaleze orice neajuns în munca sa şi să ia măsuri pentru remedierea situaţiei semnalate.
 • Să aibă o comportare corespunzătoare în relaţiile de muncă  cu terţe persoane şi colegii de muncă.

IMPUNERI

 • Să  nu angajeze şcoala în relaţii cu terţe persoane dacă nu are împuternicirea şcolii.
 • Să consulte conducerea şcolii şi administratorul în probleme ce constituie atribuţiile sale .
 • Să nu ignore aplicarea legislaţiei în vigoare.
 • Să nu încalce normele de protecţia muncii.

 ALTE ATRIBUŢII:

            În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, la începutul fiecărui an școlar, precum şi  să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI, ISU şi SSM, în condiţiile legii

Răspunderea disciplinară

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunţător atrage după sine diminuarea calificativului şi/ sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.

CONDIȚII DE OCUPARE A POSTULUI:

 • Minim 10 clase
 • Atestat pază obligatoriu

BIBLIOGRAFIE :

 • LEGEA NR. 333/8.07.2003 (actualizată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Legea sănătătii si securităţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele de aplicare aprobateprin H.G. nr. 1425/2006
 • LEGEA NR. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • LEGEA 1/2011 – LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE;
 • REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 4925/08.09.2005;

      Data limită de depunere a dosarului cu actele solicitate este 20.09.2017, ora 14, la secretariatul școlii.

  Concursul va avea loc în data de 04.10.2017, ora 09.00 și va consta într-o probă scrisă, practică și un interviu.

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus,atrage respingerea participării la concurs a candidatului.
Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motivele prevăzute de art.56 lit.g), h) şi art. 61 lit. (a); (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003 –Codul Muncii, republicat;

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului vacant de personal contractual paznic (agent de securitate)

1.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare
2. LEGEA 319/2006 privind Reguli de Protecția Muncii și PSI;
3. Hotărârea 1010/2004.

Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale se va realiza in temeiul  Legii nr. 1/ianuarie 2011 Legea educatiei nationale, publicata in Monitorul Oficial  nr.  18 / 10.01.2011, Codului muncii (Legea nr.53/2003-cu modificarile si completarile ulterioare), H.G. nr.749/1998, Ordinul 3680 din 10.03.2011- privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale a personalului contractual, se încheie prezenta fişă individuala a postului de muncitor calificat  intretinere.

 1. cunoştinţe şi experienţă
 2. complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor
 3. contacte şi comunicare
 4. condiţii de muncă
 5. incompatibilităţi şi regimuri speciale

Pe baza criteriilor de evaluare stabilite în fisa de evaluare în conditiile mai sus mentionate, persoana care va realiza procedura de evaluare acordă note de la 1 la 5 care vor conţine maxim 2 zecimale, pentru fiecare criteriu prevăzut în fisa de evaluare a fiecărui angajat.

Nota finală a evaluării reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu. Calificativul final al evaluarii se stabileşte pe baza notei finale, dupa cum urmează :

 • între 1,00-2,00 = nesatisfăcător;
 • între 2,01-3,50 = satisfăcător;
 • între 3,51-4,50 = bine;
 • între 4,51-5,00 = foarte bine.

Concursul de ocuparea posturilor vacante au patru  etape succesive :

 • Selecţia dosarelor de înscriere
 • Proba scrisă
 • Proba practică
 • Interviul

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Tehnic „Petru Rareș”, telefon 0213304001.

DIRECTOR,                                                                                                 SECRETAR ŞEF,

PROF. NAHORNIAC ANDREI VIRGILIU                                       DUȚU ROXANA

 

25.02.2015

COLEGIUL TEHNIC PETRU RAREȘ BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 26.03.2015, ora 10,00. la sediul COLEGIUL TEHNIC PETRU RAREȘ din Str. V.V.Stanciu nr. 6,   sector 4,Bucureşti

În conformitate cu prevederile legale, concurs pentru ocuparea unui post de Ingrijitor

Concursul va consta într-o probă scrisă, cu durata de 1 oră

 • Nota minimă de admitere este 6 (șase) şi va fi declarat “admis” candidatul cu nota cea mai mare
 • În situaţia în care mai mulţi candidaţi vor obţine nota maximă de admitere, departajarea se va face prin interviu, fiind declarat „admis” candidatul cu nota cea mai mare la interviu.

 Condiţii de înscriere la concurs:

 • Vechime în muncă în minim 3 ani, pe un post echivalent
 • Minim 10 clase
 • Apt medical.

 Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 •   Copie act identitate
 •   Copie carnet  de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate
 •   Copiile diplomelor de studii si ale altor acte
 •   Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 •   Cazier
 •   Cerere de înscriere la concurs

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul COLEGIUL TEHNIC PETRU RAREȘ din Str. V.V.Stanciu nr. 6,   sector 4,Bucureşti, Serviciul Secretariat, în perioada 26.02.2015 – 24.03.2015

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon:  021.330.40.01.

 

09.03.2015

COLEGIUL TEHNIC PETRU RAREȘ BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 09.04.2015, ora 10,00. la sediul COLEGIUL TEHNIC PETRU RAREȘ din Str. V.V.Stanciu nr. 6,   sector 4,Bucureşti

În conformitate cu prevederile legale, concurs pentru ocuparea unui post de Ingrijitor

Concursul va consta într-o probă scrisă, cu durata de 1 oră

 • Nota minimă de admitere este 6 (șase) şi va fi declarat “admis” candidatul cu nota cea mai mare
 • În situaţia în care mai mulţi candidaţi vor obţine nota maximă de admitere, departajarea se va face prin interviu, fiind declarat „admis” candidatul cu nota cea mai mare la interviu.

 Condiţii de înscriere la concurs:

 • Vechime în muncă în minim 3 ani, pe un post echivalent
 • Minim 10 clase
 • Apt medical.

 Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 •   Copie act identitate
 •   Copie carnet  de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate
 •   Copiile diplomelor de studii si ale altor acte
 •   Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 •   Cazier
 •   Cerere de înscriere la concurs

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul COLEGIUL TEHNIC PETRU RAREȘ din Str. V.V.Stanciu nr. 6,   sector 4,Bucureşti, Serviciul Secretariat, în perioada  09.03.2015 – 08.04.2015

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon:  021.330.40.01.

Lasă un răspuns